Excel 操作使用解說網頁─掌握工作表內容每頁印出範圍

製作:李昆諺  91.11.25


§Excel每頁印出範圍可由「列印」設定

「列印」項目:

1.  印表機---選取可使用之印表機類型,內容為調整印表機之設定

2.  範圍設定---全部   將此工作表內每一頁列印

                     頁數   選取所欲列印的特定頁數(ex:1到5頁)

 

3.  列印---選定範圍       由所設定之列印範圍進行列印

 

               整本活頁簿   列印活頁簿內所有工作表

 

               選定工作表   列印現在所使用之工作表

 

4.  份數---列印份數   選取所要份數(ex:3份)

 

預覽:顯示列印結果

 


 《回上一頁》